projekt

25.07.2018

Zapytanie ofertowe

realizowane w oparciu o rozeznanie rynku

na świadczenie usługi sporządzenia opinii psychologicznej na potrzeby Uczestników/czek Projektu

Wracamy do pracy 2

Zapytanie realizowane w ramach projektu Wracamy do pracy 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

Realizator projektu/Beneficjent:                                                         Osoba do kontaktu:

ATM Business Group Spółka z o.o.                                                        Adam Beyrowski

ul. Chełmińska 206                                                                                      tel. 508134600

86-300 Grudziądz                                                                                        e-mail:

 

§ II. Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z założeniami projektu jedną z form wsparcia jest objecie oceną psychologa UP należących do grupy bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (zgodnie z założeniem 100 UP). Celem ceny jest diagnoza i pomoc w osiągnięciu celów osobowych i zawodowych.

Do zadań Psychologa będzie należało:

- przeprowadzenie wywiadu mającego na celu ocenę możliwości powrotu UP do aktywności zawodowej.

Praca Psychologa obejmuje diagnozę indywidualną, na podstawie testu psychologicznego (opracowanie bądź zakup testów leży po stronie psychologa i nie będzie dodatkowo płatne) – opracowanie i wywiad, a także Inwentarz Motywacji Osiągnięć, który mierzy motywacje. Inwentarz pozwoli na diagnozę profilową. W wyniku pracy z UP Psycholog sporządzi opinię dotyczącą UP którą DZ wykorzysta do IPD.

W ramach pracy z UP przewiduję się 300 godzin.

Podane ilości pracy Psychologa są ilościami maksymalnymi, jednakże zapłata nastąpi tylko za faktycznie przepracowane godziny z UP. Zadanie będzie realizowane nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.

Wymogi dotyczące kompetencji i doświadczenia:

- magister psychologii, który uzyskał prawo wykonywania zawodu psychologa.

Uprzejmie proszę o przesłanie ofert w terminie do 3 sierpnia 2018 r.

Przedmiotowe zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy i ma na celu udokumentowanie ceny rynkowej za usługi opisane w niniejszym zapytaniu.


FORMULARZ OFERTOWY

na świadczenie usługi sporządzenia opinii psychologicznej na potrzeby Uczestników/czek Projektu

Wracamy do pracy 2

Realizator projektu/Beneficjent

ATM Business Group Spółka z o.o.

ul. Chełmińska 206

86-300 Grudziądz

................................................................................................................................

Imię i Nazwisko/nazwa wykonawcy/

................................................................................................................................

/adres/

................................................................................................................................

/telefon; fax/

................................................................................................................................

/NIP/ podać w przypadku przedsiębiorstwa/prowadzenia działności gospodarczej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sporządzenia opinii psychologicznej na potrzeby Uczestników/czek Projektu w zakresie i w ilości wskazanej w Zapytaniu oferuje świadczenie usługi sporządzenia opinii psychologicznej za cenę:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać cenę za jedną godzinę)

Jednocześnie oświadczam, że jestem magistrem psychologii, posiadam prawo wykonywania zawodu psychologa.

……………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 4 użytkowników.

Copyright © 2014-2020 ATM Business Group Sp. z o.o.