projekt

25.07.2018

Zapytanie ofertowe

realizowane w oparciu o rozeznanie rynku

na świadczenie usługi Pośrednictwa Pracy na potrzeby Uczestników/czek Projektu

Wracamy do pracy 2

Zapytanie realizowane w ramach projektu Wracamy do pracy 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

Realizator projektu/Beneficjent:                                                         Osoba do kontaktu:

ATM Business Group Spółka z o.o.                                                        Adam Beyrowski

ul. Chełmińska 206                                                                                      tel. 508134600

86-300 Grudziądz                                                                                        e-mail:

 

§ II. Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z założeniami projektu jedną z form wsparcia jest świadczenie pośrednictwa pracy dla UP należących do grupy bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (zgodnie z założeniem 100 UP).

Do zadań Pośrednika Pracy będzie należało:

a) pozyskanie pracodawców i poszukiwanie ofert pracy (uwaga przy wycenie należy uwzględnić faktyczny kontakt z pracodawcą czy pozyskanie oferty pracy bez czasu poświęconego na dojazd, przygotowania itp.),

b) pracy z UP. w tym m. in.

- informowanie Uczestniczek o targach pracy/ ofertach itp.,

- pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne ogłoszenia,

- przygotowanie do rozmowy o pracę,

- kierowanie na rozmowę w sprawie pracy itp.

W ramach pracy z UP przewiduję się 500 godzin.

Podane ilości pracy PP są ilościami maksymalnymi, jednakże zapłata nastąpi tylko za faktycznie przepracowane godziny. Wykonywanie Pośrednictwa Pracy będzie zgodne z potrzebami UP zdiagnozowanymi w oparciu o sporządzone IPD i będzie realizowane nie dłużej niż do dnia 30.06.2022 r.

Wymogi dotyczące kompetencji i doświadczenia:

- licencja zawodowa

- minimum roczny staż pracy w zakresie pośrednictwa pracy w publicznych służbach zatrudnienia,

Uprzejmie proszę o przesłanie ofert w terminie do 3 sierpnia 2018 r.

Przedmiotowe zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy i ma na celu udokumentowanie ceny rynkowej za usługi opisane w niniejszym zapytaniu.


FORMULARZ OFERTOWY

na świadczenie usługi Pośrednictwa Pracy na potrzeby Uczestniczek Projektu

Wracamy do pracy 2

Realizator projektu/Beneficjent

ATM Business Group Spółka z o.o.

ul. Chełmińska 206

86-300 Grudziądz

................................................................................................................................

Imię i Nazwisko/nazwa wykonawcy/

................................................................................................................................

/adres/

................................................................................................................................

/telefon; fax/

................................................................................................................................

/NIP/ podać w przypadku przedsiębiorstwa/prowadzenia działności gospodarczej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Pośrednictwa Pracy na potrzeby Uczestników/czek Projektu w zakresie i w ilości wskazanej w Zapytaniu oferuje realizację Pośrednictwa Pracy za cenę:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać cenę za jedną godzinę)

Jednocześnie oświadczam, że jestem Pośrednikiem Pracy i Posiadam Licencję Pośrednika Pracy

............. stopnia wydaną przez .......................................................................................................

oraz posiadam ................ lat doświadczenia w publicznych służbach zatrudnienia.

……………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis

Gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 4 użytkowników.

Copyright © 2014-2020 ATM Business Group Sp. z o.o.