projekt

25.07.2018

Zapytanie ofertowe

 realizowane w oparciu o rozeznanie rynku

na świadczenie usługi sporządzenia i weryfikacji IPD na potrzeby Uczestników/czek Projektu

Wracamy do pracy 2

Zapytanie realizowane w ramach projektu Wracamy do pracy 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

Realizator projektu/Beneficjent:                                                         Osoba do kontaktu:

ATM Business Group Spółka z o.o.                                                        Adam Beyrowski

ul. Chełmińska 206                                                                                      tel. 508134600

86-300 Grudziądz                                                                                        e-mail:

 

§ II. Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z założeniami projektu jedną z form wsparcia jest sporządzenie i weryfikacja IPD dla UP należących do grupy bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (zgodnie z założeniem 100 UP).

Do zadań Doradcy Zawodowego będzie należało:

a) analiza potrzeb i predyspozycji zawodowych i doradczych, motywacji, itp., ocena cech osobowościowych

b) przygotowanie PD w konsultacji z Psychologiem i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy -na etapie udziału w proj.: poprzez pogłębiony wywiad i ustalenie sytuacji społeczno-zawodowej możliwości, predyspozycje i oczekiwania, przeprowadzenie odpowiedniego testu oraz przygotowanie  opinii oraz skonstruowanie  IPD uwzględniając wykształcenie, sytuację społeczno-zdrowotną, możliwości oraz preferencje i predyspozycje zawodowe i ewentualne ograniczenia

c. weryfikacja IPD dwukrotne – w połowie okresu i po zakończeniu wsparcia: zweryfikowanie realizacji IPD, wyznaczenie dalszego planu, analiza zmian osobowości.

W ramach pracy z UP przewiduję się 400 godzin.

Podane ilości pracy Doradcy Zawodowego są ilościami maksymalnymi, jednakże zapłata nastąpi tylko za faktycznie przepracowane godziny. Wykonywanie pracy doradcy zawodowego. Zadanie będzie realizowane nie dłużej niż do dnia 30.06.2022 r.

Wymogi dotyczące kompetencji i doświadczenia:

- posiadanie licencji doradcy zawodowego,

- doświadczenie w sporządzaniu IPD,

Uprzejmie proszę o przesłanie ofert w terminie do 3 sierpnia 2018 r.

Przedmiotowe zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy i ma na celu udokumentowanie ceny rynkowej za usługi opisane w niniejszym zapytaniu.


FORMULARZ OFERTOWY

na świadczenie usługi sporządzenia i weryfikacji IPD na potrzeby Uczestników/czek Projektu

Wracamy do pracy 2

Realizator projektu/Beneficjent

ATM Business Group Spółka z o.o.

ul. Chełmińska 206

86-300 Grudziądz

................................................................................................................................

Imię i Nazwisko/nazwa wykonawcy/

................................................................................................................................

/adres/

................................................................................................................................

/telefon; fax/

................................................................................................................................

/NIP/ podać w przypadku przedsiębiorstwa/prowadzenia działności gospodarczej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sporządzenia i weryfikacji IPD na potrzeby Uczestników/czek Projektu w zakresie i w ilości wskazanej w Zapytaniu oferuje realizację sporządzenia i weryfikacji IPD za cenę:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać cenę za jedną godzinę)

Jednocześnie oświadczam, że jestem Doradcą Zawodowym i Posiadam Licencję Doradcy Zawodowego ............. stopnia wydaną przez  ............................................................................

oraz posiadam ................ lat doświadczenia w sporządzaniu IPD.

……………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 1 użytkownik.

Copyright © 2014-2020 ATM Business Group Sp. z o.o.