Zapytanie ofertowe - zmiana warunków

nag1

Z.K. 01/03/2017                                                                                                                                                    07.03.2017

 

Zmiana warunków Zapytania ofertowego

 realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności1 

na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostawy posiłków do 

Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK” w Rumii

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Żłobek Bayerek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

§ I. Zamawiający: 

Osoba do kontaktu:

ATM Business Group Spółka z o.o. 

Adam Beyrowski

ul. Chełmińska 206

tel. 508134600

86-300 Grudziądz

e-mail:

 

 

Zgodnie z § IX. Postanowienia końcowe pkt. 2 niniejszego postępowania oraz zgodnie z Zasadami wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wersja z dnia 31 stycznia 2017 r. (w szczególności Załącznik nr 4) oraz w celu dostosowania zapisów niniejszego postępowania do wymogów zawartych w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zamawiający wprowadza zmiany do zapytania w poniższych §:

 

§ III. Warunki udziału w postępowaniu.

w punkcie 1: O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki zostaje dodana lit f: w brzmieniu: wszystkie osoby zaangażowane do realizacji zamówienia (tj. co najmniej: kucharz, pomoc kucharza, kierowca, dietetyk/os odpowiedzialna za układanie jadłospisów o której mowa w punkcie d) niniejszego punktu – chyba, że powyższe wykonuje Wykonawca osobiście w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) przez cały okres realizacji umowy będą zatrudnione w oparciu o umowę o pracę zgodnie z Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

                                                          

1 Przez Zasadę konkurencyjności należy rozumieć postępowanie zgodne z punktem 6.5.2 Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.) (klauzula społeczna) – dla spełnienia wymogu Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu zobowiązania wskazanego w niniejszym punkcie wraz ze wskazaniem ilość osób i stanowisk, na których będą zaangażowane do wykonywania niniejszego zamówienia. (Uwaga: od wybranego Wykonawcy Zamawiający będzie żądał wykazu osób zaangażowanych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie ich na umowę o pracę przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca będzie też zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wszystkich zmianach w podanym wykazie osób w terminie 7 dni od ich wystąpienia. W przypadku nie wywiązywania się z powyższego warunku na wykonawcę będzie nakładana kara umowna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnego z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.) za każdy miesiąc w którym warunek nie będzie spełniony. 

 

§ V. Termin i miejsce składania ofert.

 

treść punktu 2: Termin składania ofert: 09.03.2017 r. do godz. 10.00. otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert: 10.03.2017 r. do godz. 13.00.

 

Powyższa zmiana jest integralną częścią Zapytania ofertowego z dnia 01.03.2017 r., a zapisy w niej zawarte są wiążące dla potencjalnych wykonawców.  

 

Z.K. 01/03/2017                                                                                                                                                    07.03.2017

 

Zmiana warunków Zapytania ofertowego

 realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności1 

na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostawy posiłków do 

Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK” w Rumii

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Żłobek Bayerek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

§ I. Zamawiający: 

Osoba do kontaktu:

ATM Business Group Spółka z o.o. 

Adam Beyrowski

ul. Chełmińska 206

tel. 508134600

86-300 Grudziądz

e-mail:

 

 

Zgodnie z § IX. Postanowienia końcowe pkt. 2 niniejszego postępowania oraz zgodnie z Zasadami wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wersja z dnia 31 stycznia 2017 r. (w szczególności Załącznik nr 4) oraz w celu dostosowania zapisów niniejszego postępowania do wymogów zawartych w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zamawiający wprowadza zmiany do zapytania w poniższych §:

 

§ III. Warunki udziału w postępowaniu.

w punkcie 1: O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki zostaje dodana lit f: w brzmieniu: wszystkie osoby zaangażowane do realizacji zamówienia (tj. co najmniej: kucharz, pomoc kucharza, kierowca, dietetyk/os odpowiedzialna za układanie jadłospisów o której mowa w punkcie d) niniejszego punktu – chyba, że powyższe wykonuje Wykonawca osobiście w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) przez cały okres realizacji umowy będą zatrudnione w oparciu o umowę o pracę zgodnie z Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

                                                          

1 Przez Zasadę konkurencyjności należy rozumieć postępowanie zgodne z punktem 6.5.2 Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.) (klauzula społeczna) – dla spełnienia wymogu Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu zobowiązania wskazanego w niniejszym punkcie wraz ze wskazaniem ilość osób i stanowisk, na których będą zaangażowane do wykonywania niniejszego zamówienia. (Uwaga: od wybranego Wykonawcy Zamawiający będzie żądał wykazu osób zaangażowanych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie ich na umowę o pracę przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca będzie też zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wszystkich zmianach w podanym wykazie osób w terminie 7 dni od ich wystąpienia. W przypadku nie wywiązywania się z powyższego warunku na wykonawcę będzie nakładana kara umowna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnego z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.) za każdy miesiąc w którym warunek nie będzie spełniony. 

 

§ V. Termin i miejsce składania ofert.

 

treść punktu 2: Termin składania ofert: 09.03.2017 r. do godz. 10.00. otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert: 10.03.2017 r. do godz. 13.00.

 

Powyższa zmiana jest integralną częścią Zapytania ofertowego z dnia 01.03.2017 r., a zapisy w niej zawarte są wiążące dla potencjalnych wykonawców.  

Copyright © 2014-2017 ATM Business Group Sp. z o.o.