Załącznik nr 2 oświadczenie

nag1

Załącznik nr 2

Z.K. 01/03/2017                                                                                                                                                                         

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ...................................................................................................................................

Telefon/faks.............................................................................................................................................

Przystępując do postępowania na:

Świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostawy posiłków do
Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK” w Rumii

jako upoważniony lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

jestem/nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.......................................................................

Data i podpis osoby upoważnionej

-------------------------------

* niepotrzebne skreślić

 

Copyright © 2014-2017 ATM Business Group Sp. z o.o.