Załącznik nr 1 Formularz

nag1

Załącznik nr 1

Z.K. 01/03/2017                                                                                                                                                                         

FORMULARZ  OFERTOWY

 

A.  ZAMAWIAJĄCY:

 

ATM Business Group Spółka z o.o.

ul. Chełmińska 206

86-300 Grudziądz

ADRES SKŁADANIA OFERT:

ATM Business Group Spółka z o.o.

ul. Grunwaldzka 35,

84-230 Rumia

B.  WYKONAWCA:

................................................................................................................................

/nazwa wykonawcy/

................................................................................................................................

/adres/

................................................................................................................................

/telefon; fax/

................................................................................................................................

/NIP/

................................................................................................................................

/REGON/

................................................................................................................................

/osoba upoważniona do złożenia oferty/kontaktów/

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostawy posiłków do Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK” w Rumii przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu.

  1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach i zgodnie z zakresem określonym w zaproszeniu do składania ofert za cenę ryczałtową:

cena netto - ….....................................zł/ jeden całodzienny posiłek

słownie złotych: ............................................................................................................................

podatek VAT …..........% - …..............................zł

cena brutto - …....................................zł/ jeden całodzienny posiłek

słownie złotych: .........................................................................................................................…

  1. Cena ofertowa brutto uwzględnia wszystkie czynności i materiały objęte zamówieniem i stanowiące jego przedmiot oraz uwzględnia stawki podatku VAT na dzień sporządzenia oferty.
  2. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert.
  3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
  4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie z terminami określonymi w zaproszeniu do składania ofert.
  5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ..............................................................................................................................................................

2) ..............................................................................................................................................................

3) ...............................................................................................................................................................

4) ..............................................................................................................................................................

5) ..............................................................................................................................................................

6) ..............................................................................................................................................................

7) ..............................................................................................................................................................

8) ..............................................................................................................................................................

9) ..............................................................................................................................................................

 

 

 

...........................................                                                                     ................................................

                Data                                                                                                                         podpis(-y)

Copyright © 2014-2017 ATM Business Group Sp. z o.o.