Zapytanie ofertowe

nag1

 Z.K. 01/03/2017 01.03.2017

Zapytanie ofertowe

realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności1

na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostawy posiłków do

Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK” w Rumii

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Żłobek Bayerek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

§ I. Zamawiający: Osoba do kontaktu:

ATM Business Group Spółka z o.o. Adam Beyrowski

ul. Chełmińska 206 tel. 508134600

86-300 Grudziądz e-mail:

§ II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla maksymalnie 642 dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 roku życia uczęszczających do Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK”, ul. Grunwaldzka 35, 84-230 Rumia.

2. Kody CPV:

a. 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków,

b. 55521100-9 Usługi rozwożenia posiłków.

3. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek do Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK”, ul. Grunwaldzka 35, 84-230 Rumia.

4. Ilość posiłków wskazana w zapytaniu (śniadanie + obiad + podwieczorek – dziennie max 64), jest ilością maksymalną, może ulec zmniejszeniu i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę roszczeń. Szacowana ilość posiłków w ramach całego projektu: 29 032 szt.3.

5. Planowana wielkość dziennych dostaw ma charakter maksymalny przewidziany w projekcie, a rozliczenia dotyczyć będą faktycznie dostarczanych ilości posiłków.

6. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego. O liczbie posiłków na dany dzień Wykonawca będzie informowany do godziny 7.30 danego dnia.

7. Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od marzec 2017 r. (dokładna data zostanie ustalona w dniu podpisania umowy) do 28 lutego 2019 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem (samochodem do przewozu żywności zatwierdzonym przez właściwego miejscowo dla Wykonawcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego), w termosach gwarantujących właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw (wyposażenia do transportu wyżywienia gwarantujących utratę temperatury dostarczanych posiłków nieprzekraczających 10 % na godzinę). Transport posiłków będzie realizowany przez wykonawcę na jego koszt.

9. Godziny dostarczania posiłków:

a. godzina 7.45 – 8.00 dostawa śniadania do Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK”,

b. godzina 11.10 – 11.30 – dostawa dwudaniowego obiadu (zupa, drugie danie i kompot) i podwieczorku do Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK”,

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin dostarczania posiłków.

11. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę raz na 14 dni, zamienne zgodnie z porami roku i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszej akceptacji. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.

12. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych, zgodnych z normami bezpieczeństwa ze standardami HACCP oraz zgodne z Rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1154).

13. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania Zaleceń i Norm obowiązujących i zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia dla dzieci do 3 lat, a także zasad zdrowego żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego, jak również jakości i zgodności z warunkami umowy. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.

14. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidulanych potrzeb alergików). Wszystkie posiłki dietetyczne powinny być dostarczone w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, opatrzonych etykietą, zawierającą informację o posiłku wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka dla którego jest przeznaczony.

15. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględnić normy produktów.

16. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017, poz 149, ze zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1154).

17. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

 co najmniej 2 porcje produktów mlecznych,

 co najmniej jedna porcja z grupy mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych – czyli inne niż nabiał źródło białka,

 warzywa lub owoce w każdym posiłku,

 co najmniej jedna porcja produktów zbożowych w śniadaniu, obiedzie,

 raz w tygodniu ryba,

 nie więcej niż 2 potrawy smażone w tygodniu

18. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

19. Siedziba wykonawcy/Zakład w którym przygotowywane będą posiłki znajdować się będzie w odległości nie większej niż 15 km (licząc najkrótszą trasę przebytą samochodem – zgodnie z mapą targeo) od Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK”.

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu posiłków w przypadku ich złej jakości, tj. niezdatnych do spożycia z powodu użycia przeterminowanych produktów (np. stwierdzenia pleśni, niewłaściwego koloru) niedogotowanych lub zanieczyszczonych. Zwrot posiłków będzie następował na podstawie pisemnego protokołu zwrotu wraz z podaniem przyczyny. W miejsce zwróconych posiłków Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (jednak nie dłużej niż 45 min) dostarczyć posiłki pełnowartościowe.

21. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów związanych z usługą żywienia i ponosi tym samym odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2016.1987. t.j. z późn.zm.). W tym celu Wykonawca dostarczy hermetyczny pojemnik w którym składowane będą odpadki do czasu ich odbioru.

22. Wykonawcza będzie wystawiał fakturę za dostarczone posiłki w danym miesiącu nie później niż do 5 dnia miesiąca następnego. Do faktury będzie dołączona specyfikacja określająca ilość dostarczonych pełnowartościowych posiłków. Należności płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawczy w ciągu 14 dnia od daty dostarczenia faktury.

23. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.

§ III. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a. nie podlegają powiązaniu osobowemu lub kapitałowemu z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy o których mowa w § VII niniejszego zapytania – na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

b. posiadanie aktualnej decyzji o zatwierdzeniu zakładu do produkcji żywności od podstaw , oraz usług cateringowych wydanej przez właściwego miejscowo dla Zleceniobiorcy Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego – na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem wskazanej decyzji.

c. posiadanie samochodu do przewozu żywności zatwierdzonego przez właściwego miejscowo dla Zleceniobiorcy Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego - na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem właściwego i aktualnego zatwierdzenia.

d. posiadanie odpowiedniej wykfalifikowanej kadry (co najmniej jedna osoba posiadająca co najmniej 3 letni staż pracy w zakresie układania jadłospisów dla dzieci w wieku do lat 3) posiadającej niezbędne wykształcenie do układania jadłospisów dla dzieci w wieku do lat 3 spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia o żywieniu zbiorowym z dnia 26 lipca 2016 r. – na spełnienie warunku Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu osobą z uwzględnieniem wiążącego stosunku pracy/wykonywania usług, podaniem spełnienia wymagań rozporządzenia w zakresie wykształcenia i kwalifikacji oraz ogólnego udokumentowanego stażu pracy (również prowadzenie działalności we własnym zakresie) danej osoby w zakresie układania jadłospisów dla dzieci w wieku do lat 3. (Uwaga: od wybranego Wykonawcy Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym punkcie oraz potwierdzających staż pracy wskazanej osoby).

e. Siedziba wykonawcy/Zakład w którym przygotowywane będą posiłki znajdować się będzie w odległości nie większej niż 15 km (licząc najkrótszą trasę przebytą samochodem – zgodnie z mapą targeo) od Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK” – na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawcza przedstawi wydruk z mamy internetowej targeo ze wskazaną trasą z miejsca przygotowywania posiłków do Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK” ul. Grunwaldzka 35, 84-230 Rumia.

Brak potwierdzenia spełnienia warunków w sposób opisany powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

§ IV. Kryteria oceny oferty i informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

1. Oferty będą oceniane według kryterium:

a. cena – 60%

b. odległość zakład w którym przygotowywane będą posiłki do Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK” – 20%

c. kadra - staż pracy w zakresie układania jadłospisów dla dzieci w wieku do lat 3 powyżej 3 lat – 20 %.

§ V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

W odniesieniu do każdego wykonawcy, który spełni postawione warunki zamawiający dokona oceny ofert podstawie poniższych warunków.

1. Cena:

ilość punktów badanej ceny oferty= cena oferty najniższej/cenę oferty badanej x 60 pkt.

Porównywana (oceniana) będzie cena brutto jednego całodziennego posiłku.

2. Odległość zakład w którym przygotowywane będą posiłki do Żłobka Niepublicznego ”BAYEREK”:

 do 4 km włącznie – 20 pkt.

 od 4,01 km do 8,00 km włącznie – 10 pkt.

 od 8,01 km do 12,00 km – 5 pkt.

 od 12.01 km do 15,00 km – 0 pkt.

3. Kadra - staż pracy w zakresie układania jadłospisów dla dzieci w wieku do lat 3:

 powyżej 6 lat – 20 pkt.

 4 – 6 lat – 10 pkt.

 3 – poniżej 4 lata – 0 pkt.

Wybrana do realizacja zostanie oferta, która w sumie zdobędzie najwyższą ilość punktów z powyżej wskazanych kryteriów.

§ V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę można złożyć na pomocą operatora pocztowego, kuriera lub osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta Catering Żłobek ”BAYEREK””, na adres:

ATM Business Group Spółka z o.o.

ul. Grunwaldzka 35,

84-230 Rumia

2. Termin składania ofert: 09.03.2017 r. do godz. 10.00.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez oferenta bądź osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

§ VI. Termin realizacji umowy.

Od daty podpisania umowy w terminie wskazanym w Umowie do dnia 28 lutego 2019 r.

§ VII. Zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Nie przewiduje się możliwości zmiany umowy.

§ VIII. Składanie ofert częściowych i wariantowych/

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

§ VIII. Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających wynikających z przeprowadzenia niniejszego postępowania.

§ IX. Postanowienia końcowe.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej:

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

4. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

§ IX. Załączniki.

1. Formularz Ofertowy.

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

Przez Zasadę konkurencyjności należy rozumieć postępowanie zgodne z punktem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2 Faktyczna ilość dzieci uzależniona będzie od liczby dzieci faktycznie uczęszczających/zrekrutowanych do Żłobka.

Liczba posiłków dostarczanych przez firmę będzie uzależniona od liczby zrekrutowanych/uczęszczających dzieci.

Copyright © 2014-2017 ATM Business Group Sp. z o.o.